PHD-Освітня програма

Опис освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” – (ЗАВАНТАЖИТИ)

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ” – (ЗАВАНТАЖИТИ)

На виконання затвердженого у 2016 році «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», виникла необхідність в створенні освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. До її розроблення було залучено провідних наукових та науково-педагогічних працівників кафедр університету, які здійснювали підготовку за даною спеціальністю.

У 2018 році була здійснена спроба розпочати підготовку фахівців третього рівня вищої освіти за окремими спеціалізаціями, а починаючи з 2020 року в межах університету діє єдина освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Метою освітньої програми є підготовка, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний та освітній простір фахівців ступеня доктора філософії з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, здатних визначати, формулювати, узагальнювати та розв’язувати наукові та практичні задачі; володіти фундаментальними та прикладними методами дослідження з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, вміти ефективно вирішувати інноваційні задачі відповідного рівня, працювати у закладах вищої освіти, наукових установах та на провідних підприємствах України та за кордоном.

Громадське обговорення освітньо наукової програми

Освітньо-наукова програма “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ)” – (ЗАВАНТАЖИТИ)

Розроблена програма врахувала винесений на громадське обговорення проект стандарту вищої освіти, стратегію розвитку університету на 2021-2025 роки, побажання та зауваження наукової спільноти, роботодавців та здобувачів вищої освіти. Програма орієнтована на системну комплексну підготовку фахівців, здатних організовувати та здійснювати наукові дослідження, пошук нестандартних інноваційних рішень в задачах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та базується на результатах діяльності наукових шкіл з автоматизації процесів та технологій різної спрямованості, поєднаних з прикладними потребами підприємств відповідних галузей.

Програма забезпечує актуальність змісту освітнього процесу і наукових досліджень сучасному стану науки у галузі та прикладну спрямованість шляхом навчання через дослідження. Наукові та практичні компетентності здобувачів зорієнтовані на вирішення нових науково-практичних завдань, зумовлених інтеграцією галузей в рамках четвертої промислової революції.

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 174 – “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” просимо скористатись даною формою.

X